پرده مرغ باران

پرده مرغ باران

توضیحات تکمیلی: شستشو به صورت دستی با آب سرد رنگ ثابت چاپ سیلک پارچه متقال