اداری چرمی W211-2

اداری چرمی W211-2

توضیحات تکمیلی: ممکن است رنگ چرم به کار رفته با تصاویر اندکی متفاوت باشد قابلیت اتصال به زمین را دارد