آیینه های سه تایی

برند آرشیو

آیینه های سه تایی

برند آرشیو
توضیحات تکمیلی: سه آیینه با شعاع های 20، 12 و 9 سانتیمتری.