میز گرد E800

میز گرد E800

additional information: میز قطر80با پایه چوبی این میز از 2 الی 4 نفره قابل استفاده می باشد .