مرغ باران

مرغ باران

additional information: شستشو به صورت دستی با آب سرد رنگ ثابت چاپ سیلک پارچه متقال